Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / HTZ obuća-čizme i cipele

HTZ obuća-čizme i cipele

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5788
Mjesto i datum: Nikšić 16.10.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu  

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541  067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • HTZ obuća-čizme i cipele

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 4.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1.

HTZ zaštitne cipele muške duboke EN 20345 S3 par

90

2.

HTZ zaštitne cipele muške duboke EN 20347 O1 par

4

3.

HTZ zaštitne cipele ženske duboke EN 20347 O1 par

3

4.

Gumene čizme muške EN 20347 par

50

5.

Gumene čizme ženske EN 20347 par

3

 

VI Način plaćanja

  • Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  • Isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 dana od dana pismenog zahtjeva dostavljenog od načioca. Isporuka se vrši F-co magacin narućioca.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                         broj bodova      100   

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:oo sati, zaključno sa danom 22.10.2018 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Ponuđači su obavezni da dostave uzorke za stavke 1,2,3,4 i 5.

 

Službenik za javne nabavke                                                                                                   Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                                          M.P.                                        ________________________________

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …