Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Akumulatori za motorna vozila

Akumulatori za motorna vozila

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6656
Mjesto i datum: Nikšić, 23.11.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:  040/246-541    067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

 • Akumulatori za motorna vozila

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

     R.B.

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1. Akumulator 140 Ah, 12 V

kom

17

3. Akumulator 75 Ah, 12 V

kom

5

5. Akumulator 62 Ah, 12 V

kom

2

 

VI Način plaćanja

 • Virmanski
  .
  .

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 • Rok isporuke robe- nabavka se vrši sukcesivno u toku godine na osnovu pojedinačnih poruđžbenica koje će naručilac blagovremeno dostavljati.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 • najniža ponuđena cijena                                                            broj bodova       100  

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 29.11.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe. Isporuka se vrši F-co magacin kupca. Garantni rok mora da bude minimum dvije godine za sve vrste akumulatora.

 

Službenik za javne nabavke                                                                             Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                                    ______________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj : 1958 Mjesto i datum: Nikšić,  05.04.2019.g. Na osnovu …