Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Akumulatori za motorna vozila

Akumulatori za motorna vozila

OBRAZAC1

Naručilac: JKP Komunalno Nikšić

Broj: 5199 

Datum: 29.09.2017.

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

JKP,,Komunalno Nikšić”

Lice/a za davanjeinformacija:

Zarubica Milan

Adresa:

ul.Dragice Pravice bb

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

PIB: 

02000857

Telefon:040/246-541

              067/887-008

Faks:

040/246-472

E-mail adresa:

komunalnonk@t-com.me

Internet stranica:

www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

– robe

 

III Opis predmeta nabavke:

Akumulatori za motorna vozila

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

                                                                                R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1. Akumulator 140 Ah, 12 V kom 23
2. Akumulator 110 Ah, 12 V kom 2
3. Akumulator 75 Ah, 12 V kom 4
4. Akumulator 72 Ah, 12 V kom 2
5. Akumulator 60 Ah, 12 V kom 2

 

VI Način plaćanja

Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke robe- nabavka se vrši sukcesivno u toku godine na osnovu pojedinačnih poruđžbenica koje će naručilac blagovremeno dostavljati.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena           broj bodova       100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 04.09.2017 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe. Isporuka se vrši F-co magacin kupca. Garantni rok mora da bude minimum dvije godine za sve vrste akumulatora.

 

Službenik za javne nabavke                                                 Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                M.P.               ______________________________   

 

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …