Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Betonski blokovi

Betonski blokovi

 

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 1847     
Mjesto i datum  Nikšić 02.04.2018

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja
.

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
.

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541
                067/887-008
Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 • Robe

 

III Opis predmeta nabavke:

 • Betonski blokovi

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 11.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

R.B.

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina

1

Betonski blokovi

Dimenzija (20x20x40cm) kom 18.500
2 Betonski blokovi Dimenzija (12x20x40cm) kom

3.000

 

VI Način plaćanja

 • Virmanski
  .

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 48 sati od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe. Roba mora biti isporučena do 7:30 sati min, f-co magacin kupca, uključujući i istovar na euro paletama.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 • najniža ponuđena cijena                                 broj bodova:       100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 • Ponude se predaju  radnim danima od 7:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 10.04.2018. godine do 10:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

 

Službenik za javne nabavke                                                            Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                                    ______________________________   

 

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …