Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Boja i ostali materijal za signalizaciju

Boja i ostali materijal za signalizaciju

OBRAZAC1
Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 1338     
Mjesto i datum  Nikšić 08.03.2018.

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:040/246-541  067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

III Opis predmeta nabavke:

  • Boja i ostali materijal za signalizaciju

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 11.000 €;

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1 Boja za asfalt tankoslojni premaz na bazi akrilnog veziva,pigmenata,organskih rastvarača i pomoćnih sredstava

-viskoznost( Fø8,20˚C) ………………..36-40

-gustina g/ml……………………………….1.52+/-0,02

-sadržaj neisparljivih materija,%…….74+/-2

– vrijeme sušenja(RECORDER)min…10

-garantni rok………………….. 2 godine

– potrošnja 500-1000 g/m2 u zavisnosti od vrste oznaka,načina nanošenja I podloge na koju se nanosi

Kanta od

30 kg

150
2 Razređivač za boju za asfalt -boja…………………………………bezbojni

-gustina………………………..0,86-0,87g/cm3

-garatni rok………………….5 godina

Pakovanje od 20 lit. 15
3. Mat traka selotejp širine 5 cm kom 2.500

 

VI Način plaćanja

  • Virmanski 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 3 dana od dana dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe , F-co naručilac
  • najniža ponuđena cijena                                                       broj bodova      100           

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 13.03.2018. godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

XI Druge informacije

 

 

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

______________________               M.P.                             ____________________________  

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …