Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Djelovi za MAN 12-180

Djelovi za MAN 12-180


OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5899
Mjesto i datum: Nikšić 23.10.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Rezervni djelovi za MAN 12-180

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 6.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1. Prekidač potezni Broj šasije: WMAL70ZZ34Y130813 kom 20
2. Štop prekidač kom 20
3. Kraj spone kom 5
4. Far kom 2
5. Isušivač kom 4
6. Filter hidraulike kom 20
7. Mazalice kom 40
8. Ležaj 6208 kom 20
9. Štop lampa kom 4
10. Selen blok kom 10
11. Glava motora kom 1
12. Davač temperature kom 2
13. Glavna platna federa kom 2
14. Podpedalni aparat kvačila kom 5
15. Disk pločice prednje kom 6
16. Disk pločice zadnje kom 6
17. Jabučica spone kom 5
18. Filter ulja kom 8
19. Filter nafte kom 8
20. Filter vazduha kom 8
21. Retrovizor kom 5
22. Kompresor kom 4
23. Čeljusti kom 4

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  •  Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca.
  • Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe .

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova      100  

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 31.10.2018. godine do 10:00 sati

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

 

Službenik za javne nabavke                                                            Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                   M.P.                   ______________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …