Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Zahtjev / Elektronske trgovačke vage

Elektronske trgovačke vage

OBRAZAC1

Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5058     
Datum: 22.08.2017.

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

JKP,,Komunalno Nikšić”

Lice/a za davanjeinformacija:

Zarubica Milan

Adresa:

ul.Dragice Pravice bb

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

PIB: 

02000857

Telefon:

040/246-541       067/887-008

Faks:

040/246-472

E-mail adresa:

komunalnonk@t-com.me

Internet stranica:

www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

– robe

 

III Opis predmeta nabavke:

Elektronske trgovačke vage

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 1650 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1. Elekrtonska trgovačka vaga Nosivost max 30kg

Najmanji podeljak 5/10g

Napajanje na struju i na baterije

Osvijetljenje displeja

 

kom 10

VI Način plaćanja

 Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke robe- 15 dana od dana zaključenja ugovora.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                                 bro jbodova       100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 28.08.2017 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Vaga treba da bude bez vrata, mora da bude ovjerena od strane Zavoda za metrologiju Podgorica i da je trajanje žiga dvije godine.

Garancija na vagu treba da bude minimum 12 mjeseci.

 

 

Službenik za javne nabavke                                                                      Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                            __________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …