Javne nabavke

Rezervni djelovi za mercedes 12-13 i 814

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6098
Mjesto i datum: Nikšić 30.10.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:  040/246-541  067/887-008 Faks:   040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Rezervni djelovi za mercedes 12-13 i 814

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 6.000€;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1. Potisna ploča Mercedes 814 kom 2
2. Lamela Mercedes 814 kom 1
3. Ablender Mercedes 814 kom 1
4. Alanser Mercedes 814 kom 2
5. Brava paljenja Mercedes 814 kom 1
6. Filter vazduha Mercedes 814 kom 1
7. Selen blok Mercedes 814 kom 1
8. Štop lapmpa Mercedes 814 kom 1
9. Sirena 24V Mercedes 814 kom 1
10. Aparat kvačila (podpedalni) Mercedes 814 kom 1
11. Aparat kvačila (zračni) Mercedes 814 kom 2
12. Glavna platna federa sa čaurama (zadnja) Mercedes 814 kom 1
13. Glavna platna federa sa čaurama (prednja) Mercedes 814 kom 1
14. Piksne i bolceni prednjeg trapa Mercedes 814 kom 1
15. Garnitura obloga (zadnja) Mercedes 814 kom 1
16. Garnitura obloga (prednja) Mercedes 814 kom 1
17. Vodena pumpa Mercedes 814 kom 1
18. Glava motora Mercedes 814 kom 1
19. Kompresor Mercedes 814 kom 1
20. Aparat točka (hidraulični) Mercedes 12-13 kom 1
21. Glavni kočioni aparat (hidraulični) Mercedes 12-13 kom 1
22. Glavni kočioni aparat (zračni) Mercedes 12-13 kom 1
23. Lamela kvačila Mercedes 12-13 kom 2
24. Korpa kvačila Mercedes 12-13 kom 2
25. Filter ulja Mercedes 12-13 kom 1
26. Filter vazduha Mercedes 12-13 kom 1
27. Gumica zračnog aparata točka Mercedes 12-13 kom 1
28. Piksne i bolceni prednjeg trapa Mercedes 12-13 kom 2
29. Garnitura obloga (zadnja) Mercedes 12-13 kom 2
30. Garnitura obloga (prednja) Mercedes 12-13 kom 2
31. Jabučica spone Mercedes 12-13 kom 1
32. Krst kardana Mercedes 12-13 kom 1
33. Glava motora Mercedes 12-13 kom 1

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  • Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca.
  • Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe .

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova      100  

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 06.11.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

Službenik za javne nabavke                                                          Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                M.P.                               ______________________________

Datum

30 10 2018 - 06 11 2018

Vrijeme

10:00 - 14:00

Cijena

6,000.00€

Lokacija

Nikšić
Zgrada JKP Komunalno, Dragice Pravice bb
JKP Komunalno Nikšić

Organizator

JKP Komunalno Nikšić
Telefon
+ 382 40 246 472
Email
komunalnonk@t-com.me
Website
www.komunalnoniksic.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.