Javne nabavke

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6815
Mjesto i datum: Nikšić,  30.11.2018.g

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanje informacija: Stanislavka Kontić
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541    067/230-943 Faks:  040/246-472
E-mail adresa: seka.komunalnonk@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

II  Predmet nabavke:

 • usluge

 

III Opis predmeta nabavke:

 • Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.950,00 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

 

 

Predmet javne nabavke je obezbjeđenje i čuvanje deponije Mislov Do za period od 12 mjeseci(0-24h). Radnici obezbjedjenja su duzni da pruzaju sledece usluge:

1.

Da uredno vode evidenciju ulazaka svih vozila na privremeno odlagalište upisivanjem registarskih oznaka vozila i vremenom ulaska na odlagalište i istu dostavljaju redovno ovlašćenom licu od JKP-a na uvid.

2.

Da će spriječiti svaki neovlašćen ulazak u prostor koji štiti.

3.

Da posvećuje naročitu pažnju i budnost na kontrolu unošenja predmeta koje stranke i zaposleni unose u krug štićenog prostora.

4.

Da preduzima mjere na sprječavanju i pronalasku svih predmeta koji mogu eventualno prouzrokovati požar, eksplozije ili druge štetne posljedice za život i zdravlje zaposlenih na privremenom odlagalištu Mislov do.

5.

Da u slučaju požara i drugih elementarnih nepogoda obavijesti nadležne službe i preduzme mjere na saniranju požara i upozna odgovorna lica korisnika usluge.

6.

Da u svim vanrednim slučajevima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine.

VI Način plaćanja

 • Virmanski
  .

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 • Rok izvršenja ugovora je do ugovorenog iznosa.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 • najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova      100 

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 • Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00  sati,  zaključno sa danom  07.12.2018. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

-Dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog  od nadležnog organa i to: važeće odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite izdato od Uprave policije

-Dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika

 

Službenik za javne nabavke                                                                  Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                       ______________________________

 

Datum

30 11 2018 - 07 12 2018

Vrijeme

07:00 - 15:00

Cijena

14,950.00€

Lokacija

Nikšić
Zgrada JKP Komunalno, Dragice Pravice bb
JKP Komunalno Nikšić

Organizator

JKP Komunalno Nikšić
Telefon
+ 382 40 246 472
Email
komunalnonk@t-com.me
Website
www.komunalnoniksic.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.