Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Fiksna telefonija i internet

Fiksna telefonija i internet

OBRAZAC1
Naručilac:  JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5814  
Mjesto i datum:  17.10.2018.

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:  040/246-541  067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 • usluge
  .

III Opis predmeta nabavke:

 • Fiksna telefonija i internet
  .

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 1700 €;
  .

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1.

Taksa instalacije za PSTN

3 linije

Taxa po  liniji

3

2.

Pretplata za PSTN

3 linije

Godisnja pretplata

3

3.

Minut  razgovora u Telekom fiksnoj mreži

minut

10.000,00

4.

Minut  razgovora u M-tel fiksnoj mreži

minut

10.000,00

5.

Minut  razgovora u 067 (T-mobile) mreži

minut

12.000.00

6.

Minut razgovora u 068 (M-tel) mreži

minut

1.000,00

7.

Minut razgovora u 069 (M-tel) mreži

minut

1.000,00

8.

Minut poziva prema Srbiji, fiksna i mobilna

minut

1

9.

Internet (optika -100Mbps/10Mbps) Internet (100Mbps/10Mbps) Optički kabal

Godisnja pretplata

1

 

VI Način plaćanja

 • Virmanski
  .

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 • Rok izvršenja ugovora je do ugovorenog iznosa.
  .

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 • najniža ponuđena cijena                                      broj bodova      100
  .

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

– Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00  sati, zaključno sa danom 23.10.2018. godine do 10:00 sati.

– Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.
  .

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.
  .

XI Druge informacije

Saglasno Dopisu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore ,broj 0207-2298/3 od 13.06.2012.g.,dostavljenog UJN Crne Gore i objavljenog na njenoj internet stranici,svi ponuđači koji se prijave po pozivu u postupcima javnih nabavki,obavezni su dostaviti dokaz o upisu u Registar operatora kod ove Agencije.

Kod navedenih stavki potrebno je precizno iskazati pojedinačne i ukupno ponuđenu cijenu,u skladu sa specifikacijom,sa posebno iskazanim PDV-om

Naručilac je odredio da je ponuđač dužan da obezbijedi:

*u slučaju promjene postojećeg operatera kojeg naručilac trenutno koristi,troškove prenosa postojećih korisničkih brojeva i eventualnih investicija snosi izabrani ponuđač

*izabrani ponuđač treba omogućiti naručiocu zadržavanje postojećih brojeva (numeracija)

*izdavanje listinga na zahtjev naručioca

 

Službenik za javne nabavke                                                                         Ovlašćeno lice naručioca

______________________                         M.P.                     ______________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …