Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Zahtjev / Fiksna telefonija i internet

Fiksna telefonija i internet

OBRAZAC1

Naručilac: JKP Komunalno Nikšić_

Broj:  5549      

Datum:  12.09.2017

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

JKP,,Komunalno Nikšić”

Lice/a za davanjeinformacija:

Zarubica Milan

Adresa:

ul.Dragice Pravice bb

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

PIB: 

02000857

Telefon: 040/246-541

               067/887-008

Faks:

040/246-472

E-mail adresa:

komunalnonk@t-com.me

Internet stranica:

www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 – usluge

 

III Opis predmeta nabavke:

Fiksna telefonija i internet

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 1700 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1. Taksa instalacije za PSTN

3 linije

Taxa po  liniji

3

2.

Pretplata za PSTN

3 linije

Godisnja pretplata

3

3.

Minut  razgovora u Telekom fiksnoj mreži  

 minut

10.000,00

4.

Minut  razgovora u M-tel fiksnoj mreži  

 minut

10.000,00

5.

Minut  razgovora u 067 (T-mobile) mreži  

minut

6.000.00

6.

Minut razgovora u 068 (M-tel) mreži  

minut

1.000,00

7.

Minut razgovora u 069 (M-tel) mreži  

minut

1.000,00

8.

Minut poziva prema Srbiji, fiksna i mobilna  

minut

382,41

9.

Internet (100Gb download, 10 Gb upload)

Internet (100Gb download, 10 GB upload)

Godisnja pretplata

1

 

VI Način plaćanja

Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je do ugovorenog iznosa.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                broj bodova      100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14  sati, zaključno sa danom   18.09.2017 godine do 10 sati.

 

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije 

Saglasno Dopisu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore ,broj 0207-2298/3 od 13.06.2012.g.,dostavljenog UJN Crne Gore i objavljenog na njenoj internet stranici,svi ponuđači koji se prijave po pozivu u postupcima javnih nabavki,obavezni su dostaviti dokaz o upisu u Registar operatora kod ove Agencije.

Kod navedenih stavki potrebno je precizno iskazati pojedinačne i ukupno ponuđenu cijenu,u skladu sa specifikacijom,sa posebno iskazanim PDV-om

Naručilac je odredio da je ponuđač dužan da obezbijedi:

*u slučaju promjene postojećeg operatera kojeg naručilac trenutno koristi,troškove prenosa postojećih korisničkih brojeva i eventualnih investicija snosi izabrani ponuđač

*izabrani ponuđač treba omogućiti naručiocu zadržavanje postojećih brojeva (numeracija)

*izdavanje listinga na zahtjev naručioca

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                              Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________             M.P.                ______________________________   

 

 

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …