Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Zahtjev / Hidraulična crijeva

Hidraulična crijeva

 

OBRAZAC1

Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 5733    
Mjesto i datum Nikšić 21.09.2017

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
JKP,,Komunalno Nikšić”
Lice/a za davanjeinformacija:
Zarubica Milan
Adresa:
ul.Dragice Pravice bb
Poštanskibroj:
81400
Sjedište:
Nikšić
PIB: 
02000857
Telefon: 040/246-541
               067/887-008
Faks:
040/246-472
E-mail adresa:
jkpnkkomercijala@gmail.com
Internet stranica:
www. komunalnoniksic.me


II  Predmet nabavke:

  – robe

III Opis predmeta nabavke:

Hidraulična crijeva

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 4.500,00 €;

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1.       Hidraulično crijevo V2NP6 x 500 AA kom 3
2.       Hidraulično crijevo V2NP6 x 800 AJ kom 3
3.       Hidraulično crijevo V2NP6 x 1000 AA kom 3
4.       Hidraulično crijevo V2NP6 x 1200 A90/J kom 3
5.       Hidraulično crijevo V2NP6 x 1500 AA kom 3
6.       Hidraulično crijevo V2NP6 x 3000 A90/J kom 3
7.       Hidraulično crijevo V2NP8 x 500 AA kom 5
8.       Hidraulično crijevo V2NP8 x 700 AJ kom 3
9.       Hidraulično crijevo V2NP8 x 800 A90/JA kom 3
10.    Hidraulično crijevo V2NP8 x 1000 AA kom 3
11.    Hidraulično crijevo V2NP8 x 1500 AJ kom 3
12.    Hidraulično crijevo V2NP8 x 2000 A90/JA kom 3
13.    Hidraulično crijevo V2NP8 x 2200 AA kom 5
14.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 600 AA kom 3
15.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 800 A90/JA kom 2
16.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 850 AA kom 2
17.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 900 AJ kom 2
18.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 1000 AA kom 2
19.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 1500 A90/A kom 2
20.    Hidraulično crijevo V2NP10 x 2500 A90/J kom 2
21.    Hidraulično crijevo V2NP13 x 600 AA kom 3
22.    Hidraulično crijevo V2NP13 x 700 AJ kom 3
23.    Hidraulično crijevo V2NP13 x 1000 A90/J kom 5
24.    Hidraulično crijevo V2NP13 x 1100 AA kom 5
25.    Hidraulično crijevo V2NP13 x 1500 A90/J kom 3
26.    Hidraulično crijevo V2NP16 x 700A/J kom 3
27.    Hidraulično crijevo V2NP16 x 1000 AA kom 3
28.    Hidraulično crijevo V2NP16 x 2000 AJ kom 4
29.    Hidraulično crijevo V2NP16 x 3000 AA kom 8
30.    Hidraulično crijevo V4SH NP20 x 1000 AJ kom 3
31.    Hidraulično crijevo V4SH NP20 x 1500 A90/J kom 3
32.    Hidraulično crijevo V4SH NP20 x 2000 AJ kom 5
33.    Hidraulično crijevo V4SH NP20 x 2500 A90/JA kom 5
34.    Hidraulično crijevo V4SH NP25 x 900 AA kom 3
35.    Hidraulično crijevo V4SH NP25 x 1200 AJ kom 2
36.    Hidraulično crijevo V4SH NP25 x 1500 A90/J kom 2
37.    Hidraulično crijevo V4SH NP25 x 2500 AJ kom 3
38.    Hidraulično crijevo V4SH NP32 x 1200 AA kom 3
39.    Hidraulično crijevo V4SH NP32 x 1500 A90/J kom 4
40.    Hidraulično crijevo V4SH NP32 x 2200 AJ kom 3


VI Način plaćanja

 Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca.

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe . Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena    broj bodova   100           


IX
 Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 25.09.2017. godine do 14:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.


XI Druge informacije

 

Službenik za javne nabavke                         Ovlašćeno lice naručioca

_____________________   M.P.        ______________________

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …