Javne nabavke

HTZ Rukavice

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5213  
Mjesto i datum:  Nikšić 19.09.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:   040/246-541  067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

II  Predmet nabavke:

  • Robe

III Opis predmeta nabavke:

  • HTZ Rukavice

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2.000 €;

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1

Rukavice Best Sa pamučnom postavom, pletenom, od 100% pamuka, i dvostrukim premazom prirodnog lateksa.

Par

900

2

Rukavice pamučne Pletene bešavne rukavice, od poliestera, koje imaju elastičnu manžetnu i sloj pjenastog mikroporoznog nitrila na dlanu i prstima.

Par

130

VI Način plaćanja

  • Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca, f-co magacin kupca. Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 48 sati od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                          –           broj bodova       100

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 7:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 24.09.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

XI Druge informacije

 

Službenik za javne nabavke                                                             Ovlašćeno lice naručioca

 

___________________________________                         M.P.                 _______________________________

Oko admin

Provjerite takođe

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj : 1958 Mjesto i datum: Nikšić,  05.04.2019.g. Na osnovu …