Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Industrijska so za posipanje puteva

Industrijska so za posipanje puteva


OBRAZAC1

Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6054
Mjesto i datum: Nikšić 05.11.2018. g.

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja
.

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Industrijska so za posipanje puteva

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 9.400€;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere

Količina

1.

Industrijska so za posipanje puteva Fizičko-hemijske osobine: NhCl min 96%, granulometrijski sastav 0-12mm, vlažnost max 5%

t

75

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  • Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca.
  • Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 5 dana od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe . Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                         –  broj bodova      100     

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 09.11.2018. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Franko isporuka Javno komunalno preduzeće Nikšić-magacin naručioca uključujući i istovar-kipovanje u uslovnom skladištu.

 

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

______________________                 M.P.               ______________________________

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …