Javne nabavke
Home / Novosti / Izgradnja mokrog čvora i stražare

Izgradnja mokrog čvora i stražare

OBRAZAC1

Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 5681    
Mjesto i datum  Nikšić 18.09.2017

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) , JKP ,,Komunalno Nikšić” dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

JKP,,Komunalno Nikšić”

Lice/a za davanjeinformacija:

Zarubica Milan

Adresa:

ul.Dragice Pravice bb

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

PIB: 

02000857

Telefon: 040/246-541

               067/887-008

Faks:

040/246-472

E-mail adresa:

komunalnonk@t-com.me

Internet stranica:

www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  •  radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja mokrog čvora i stražare u RJ Mehanizacija

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 25000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1. Pripremni radovi Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije izvršenja zemljanih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: Oboriti sva drveta koja se nalaze u gabaritu objekta koji se izgrađuje. Počupati korijenje i povaditi panjeve. Posjeći svo šiblje.Porušiti sve betonske platforme i staze. Porušiti sve pomoćne objekte i ograde koji se nalaze u zoni gabarita objekta koji se izgrađuje. Izraditi potrebne nastrešnice i magacine za skladištenje materijala i ostale pratece prostorije. Izraditi potreban elaborat zaštite na radu i organizacionu šemu građenja. kom 1
2. Zemljani radovi Obelježavanje objekta, raščišćavanje terena od niskog rastinja, sa skidanjem humusa u sloju od 20cm, sa razastiranjem  na terenu, oko objekta, sječenje drveća i vadjenje korjenja sa odvozom  šuta na gradsku  deponiju. Obračun po m2 osnove objekta po opisu. m3 60
3. Zemljani radovi Široki mašinski  iskop zemlje  III i IV kategorije, zajedno sa humusom, za temelje objekta. Iskop vršiti po projektu,sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova.Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. m3  

72.56

 

4. Zemljani radovi Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod temelja,podova i trotoara. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. m3 6.49
5. Zemljani radovi Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. m3 60.95
6. Betonski radovi Izrada AB temeljne konstrukcije (temeljne trake, temeljne grede i  vezne grede), betonom MB30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede,  stubove, zidove i soklu. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.

 Obračun po m3.

temeljne trake 50/30 na koti-1.60;

m3 4.24
7. Betonski radovi Izrada AB temeljne konstrukcije (temeljne trake, temeljne grede i  vezne grede), betonom MB30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za temeljne grede,  stubove, zidove i soklu. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.

temeljne i vezne grede 20/130, temelji stepenica 25/30

m3 7.37
8. Betonski radovi Izrada armiranobetonskih  horizontalnih i kosih greda b/d=20/30cm u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima stubova presjeka do 0,40 m³/m’. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima  a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.  Obračun po m3 ugrađenog betona.

 

m3 3.65
9. Betonski radovi Izrada armiranobetonskih nadvratnih greda b/d =20/20  presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 0.29
10. Betonski radovi Izrada armiranobetonskih nadprozornih greda b/d =20/20  presjeka u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30 u armirano-betonskim konstruktivnim elementima. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 0.93
11. Betonski radovi Izrada armirano betonskih ploča (međuspratnih tavanica)  d=12 cm  u svemu prema usvojenom statičkom proračunu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2. m2 22.09
12. Betonski radovi Izrada armirano betonskih stubova  u svemu prema usvojenom statičkom proračunu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3. m3 2.40
13. Betonski radovi Izrada armirano betonske podne ploče prizemlja d=10cm  u svemu prema usvojenom statičkom proračunu.Ubeton dodati aditiv za vodonepropusnost betona u količini 0.5% po kg ugradjenog cementa.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2. m2 29.44
14. Betonski radovi Izrada armirano betonske krovne ploce  d=12cm  u svemu prema usvojenom statičkom proračunu.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2. m2 38.94
15. Betonski radovi Izrada armirano betonskih kosih punih ploča sa podestima,unutrašnjeg stepeništa d=12 cm sa jednovremenom izradom stepenika dimenzije prema projektu od betona klase MB30 u glatkoj oplati.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračimaa u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 izbetoniranog stepenista. m3 1.6
16. Betonski radovi Izrada betonskih ulaznih stepeništa u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.  Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 0.49
17. Betonski radovi Izrada armirano betonskih  horizontalnih 20/20, 20/30 i vertikalnih 20/25  serklaža  betona klase MB30 u glatkoj oplati.Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je  spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračimaa u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 . m3 0.67
18. Betonski radovi Izrada trotoara d=10 cm ispred objekta betonom MB  30 sa završnom obradom perdašenjem.Trotoar izvesti sa sa padom 1% od objekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje  i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.Obračun po m3 . m3 2.18
19. Betonski radovi Izrada AB horizontalnih kotala 40/10  (simsovi), kosih serklaza 40/10 i ulazne nadstrešnice  u odgovarajućoj oplati betonom MB 30 d=10 cm .Sve raditi prema statičkom proračunu detaljima i mjerama datim u crtežima. Ucijenu je uračunat sav alat ,materijal, oplata ,transport rad i njegovanje betona. Obračun po m2. m2 12.6
20. Betonski radovi Izrada sloja za pad na nadstresnici od betona MB 30 prosječene debljine  7cm.Podloga mora biti čista, otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, prije nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mlijeko.Obračun po m2 sloja za pad. kom 1.9
21. Armirački radovi Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.Dodaje se 6% od stvarne količine RA 400/500 zbog rastura armature.

RA 400/500

kg 2146
22. Armirački radovi Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.Dodaje se 6% od stvarne količine RA 400/500 zbog rastura armature.

 

MA 500/560

kg 946.28
23. Zidarski radovi Zidanje fasadnih i unutrasnjih zidova u  d=20cm  giter blokom u produžnom malteru 1:2:6 .Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele. Obračun po m3 ozidanog zida sa odbijanjem otvora. m3 20.81
24. Zidarski radovi Zidanje unutrašnjih pregrada zidova prizemlja šupljim glinenim blokom 25/19/10 , DZ=10 cm, u produžnom malteru 1:2:6. U zidovima izraditi horizontalne serklaže iznad unutrašnjih otvora – vrata. SerklažI su MB-30, armaturom ± 2 Ø10, UØ 6/20 cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cijenu zida zajedno sa oplatom i armaturom. Obračun po m2 ozidanog zida sa odbijanjem svih otvora. m2 15.90
25. Zidarski radovi Izrada  fabrikovanih dimnjačkih kanala dim 40/40/19. Pozicija Izrada  fabrikovanih dimnjačkih kanala dim 40/40/19. Pozicija obuhvata i postavljanje tipskih kapa za dimnjačke vertikale.Obračun po m1 ozidane ventilacije računajući sav materijal i rad. m1 4.60
26. Zidarski radovi Malterisanje unutrašnjih zidova svih etaža osim mokrih čvorova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama.Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Obrada špaletni oko otvora je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati.Obračun po m2 malterisanog zida. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. m2 101.23
27. Zidarski radovi Malterisanje unutrašnjih zidova  sanitarnih čvorova  cementnim  malterom 1:3 u dva sloju sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje zida keramikom.Malterisanje bočnih strana stepeništa..Obračun po m2 malterisanog zida sa odbijanjem otvora. U cijenu ulazi sav potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. m2 90.82
28. Zidarski radovi Malterisanje plafonskih površina medjuspratnih tavanica izuzev kosih stepenišnih ploča cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim čišćenjem  površina. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez  drugih materija koje su podložne bubrenju.Obrada ivica je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 malterisane površine računajući sav materijal, rad i skelu. m2 22.09
29. Zidarski radovi Malterisanje kosih stepenišnih ploča i ploce podesta, cementnim malterom 1:3 u jednom sloju prethodnim čišćenjem  površina. Obrada ivica je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati.Obračun po m2 malterisane površine računajući sav materijal, rad i skelu. m2 9.60
30. Zidarski radovi Izrada  cementnih košuljicakao podloge za dalju obradu poda. Debljina estriha je d= 4-6.0cm u zavisnosti od vrste poda. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.

podovi  prizemlja I sprata

m2 50.71
31. Izolaterski radovi Izrada  vertikalne hidroizolacije oko zidova i čeone spoljne strane temeljnih traka, uz predhodnu pripremu podloge. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu izvede vrući premaz bitumenom ili butumenskim masama sa potrošnjom od 1,5 kg/m2. Nakon toga položiti  dva unakrsna sloja hidroizolacione bitumenske trake.  Jedna hidroizolaciona traka je sa uloškom od aluminijumske folije, a druga sa uloškom od staklenog voala, trake su debljine d=4 mm. Prvi sloj slobodno se polaže po vrućem bitumenu sa varenim preklopima, a drugi sloj se 100% vari za prvi . Preklope izvesti min. 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.  Obračun po m2 izvedene vertikalne hidroizolacije kompletno, računajući nabavku, izradu i sav rad. m2 37.80
32. Izolaterski radovi Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova na tlu i na ploci nadstresnice (2 premaza) uz prethodnu pripremu podloge. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu izvede vrući premaz bitumenom ili butumenskim masama sa potrošnjom od 1,5 kg/m2 po  preporuci proizvođača; nakon toga položiti  dva  sloja hidroizolacione bitumenske trake.Prvi sloj slobodno se polaže po vrućem bitumenu sa varenim preklopima, a da se drugi sloj 100% vari za prvi . Horizontalne preklope izvesti min. 10 cm. Hidroizolaciju podići uz zidove za 10,0cm. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Obračun po m2,  (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal .

 

Pod prizemlja

m2 14.80
33. Izolaterski radovi Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova na tlu i na ploci nadstresnice (2 premaza) uz prethodnu pripremu podloge. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu izvede vrući premaz bitumenom ili butumenskim masama sa potrošnjom od 1,5 kg/m2 po  preporuci proizvođača; nakon toga položiti  dva  sloja hidroizolacione bitumenske trake.Prvi sloj slobodno se polaže po vrućem bitumenu sa varenim preklopima, a da se drugi sloj 100% vari za prvi . Horizontalne preklope izvesti min. 10 cm. Hidroizolaciju podići uz zidove za 10,0cm. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Obračun po m2,  (podizanje uz zidove uračunati u cijenu). Cijena obuhvata sav rad i materijal .

 

Nadstrešnica

m2 2
34. Izolaterski radovi Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova u kupatilima u sledećim slojevima odozdo nagore: 

 – bitulit + poliazbestol + staklena mrežica – poliazbestol + staklena mrežica – poliazbestol

Hidroizolaciju podići uz zidove za 5 do 6 cm. Obračun po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u cijenu).Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

m2 22.6
35. Izolaterski radovi Nabavka i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije, na krovu objekta  preko predhodno pripremljene podloge kako je to definisano u projektu. Cijena obuhvata sav rad i materijal . Obračun po m2. m2 39
36. Izolaterski radovi Nabavka materijala i postavljanje termičke izolacije ispod podne obloge  od stirodura sa folijom, d=2cm. Obračun po m2. m2 55.4
37. Izolaterski radovi Nabavka i ugradnja mineralne vune d=5 cm, na plafonu objekta  kako je to definisano u projektu. Obračun po m2 m2 29.44
38. Tesarski radovi Nabavka materijala i postavljanje letvi dimenzija kantinjele 5/3 I podužne letve 6/8 cm na krovu. U cijenu uračunat sav potreban materijal alat i rad. Obračun po m2 kose površine krova. m2 43.40
39. Limarski radovi Nabavka ,izrada i montaža krovnog pokrivača od fabrički bojenog trapezastog AL lima d=0.7 mm u boji prema izboru projektanta na kosom krovu i nadstrešnici. Cijena po m2 kosine krova. m2 43.39
40. Limarski radovi Izrada i montaža opšivki krovnog šljemena od fabrički bojenog AL lima d=0.7 mm rš lima 50cm u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m1. m1 7.80
41. Limarski radovi Izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinčanog   lima d=0.7 mm rš lima 50 cm u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m1. m1 23.4
42. Limarski radovi Izrada i montaža horizontalnih oluka od pocinčanog lima d=0.7 mm rš lima 50 cm u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m1. m1 15.6
43. Limarski radovi Izrada i montaža opšiva čela kotala od pocinčanog lima d=0.7 mm rš lima 50 cm u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m1. m1 15.6
44. Limarski radovi Izrada i montaža vjetar lajsni  na zabatu od pocinčanog  lima d=0.7 mm rš lima 35 cm u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po m1. m1 11.12
45. Limarski radovi Izrada i montaža opšivki dimnjaka i ventilacionih kanala od pocinčanog   lima d=0.7 mm rš lima 60 cm u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun po kom. kom 1
46. Vrata Nabavka i ugradnja ulaznih vrata sa zastakljenjem. Jednokrilna ulazna vrata. • petokomorni PVC profil. • koeficijent prolaza toplote Umax=1,5 W/m²K, • koeficijent prolaza toplote Umax=1,5 W/m²K, • minimalni zahjtevani faktor propustljivosti solarnog zračenja zastakljenih površina od gglmin=65%,  • staklo, dvostruko 4+16+4 mm niskoemisiono. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje. • način otvaranja, po vertikalnoj osi krila.                                                                                                           • površinska obrada u boji po izboru investitora (standardnih boja). Mjere proveriti na licu mjesta. Obracun po komadu.

pos V1  dim 90×210 cm

kom 1
47. Prozor Nabavka i ugradnja dvokrilnog prozora, sa obrtno-nagibnim mehanizmom. • petokomorni PVC profil. • koeficijent prolaza toplote Umax=1,5 W/m²K, • minimalni zahtjevani faktor propustljivosti solarnog zračenja zastakljenih površina od gglmin=65%,  • staklo, dvostruko 4+16+4 mm niskoemisiono. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje.                                                                                                           • površinski obrađen u boji po izboru investitora (standardnih boja). • aluminijski solbank, širine 15 cm. • površinski obrađen u boji po izboru investitora (standardnih boja). Mjere proveriti na licu mjesta. Obracun po komadu.

pos P1 dim. 120×80 cm

kom 3
48. Prozor Nabavka i ugradnja jednokrilnog prozora, sa obrtno-nagibnim mehanizmom. • petokomorni PVC profil. • koeficijent prolaza toplote Umax=1,5 W/m²K, • minimalni zahjtevani faktor propustljivosti solarnog zračenja zastakljenih površina od gglmin=65%,  • staklo, dvostruko 4+16+4 mm niskoemisiono. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje.                                                                                                           • aluminijski solbank, širine 15 cm. • površinski obrađen u boji po izboru investitora (standardnih boja). Mjere proveriti na licu mjesta. Obracun po komadu.

pos P2 dim. 60×40 cm

kom 3
49. Prozor Nabavka i ugradnja prozora sa obrtno-nagibnim mehanizmom i aluminijskom roletnom. • petokomorni PVC profil. • koeficijent prolaza toplote Umax=1,5 W/m²K, • minimalni zahtjevani faktor propustljivosti solarnog zračenja zastakljenih površina od gglmin=65%,  • staklo, dvostruko 4+16+4 mm niskoemisiono. • kompletan potreban okov, za vješanje i zatvaranje.                                                                                                           • aluminijski solbank, širine 15 cm. • površinski obrađen u boji po izboru investitora (standardnih boja).  Mjere proveriti na licu mjesta. Obracun po komadu. pos P3  dim. 200×120                         (trokrilni) kom 7
50. Ograda Nabavka i ugradnja ograda na unutrasnjim stepenistima.    Izradu kompletne ograde standardnim postupkom  (zatvaranje svih šupljih profila – kutija i cevi).Noseća konstrukcija je od vertikalnih i horizontalni cijevi Ø60 ( koji formiraju dva konstruktivna rama ) i od vertikalnih cijevi Ø60, koji su preko metalnih pločica (d=15mm , akrerisana ) pričvršćeni za betonsku podlogu. Zaštita kompletne ograde je standardnim postupkom: premaz antikorozivnim sredstvom, nanos osnovne boje i nanos završne boje tipa u tonu po izboru projektanta. NAPOMENA – Sve mjere provjeriti na licu mjesta. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje. Obračun po m1. kom 9.12
51. Stolarski radovi Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata u svemu prema priloženim semama stolarije. Krilo  vrata duplo šperovano, furnirano, furnir harst koji ima završnu obradu lak bojom (poliuretan lak 65% sjajnosti), ispuna papirno saće. Štok vrata furniran , a dek lajsne 5cm su od medijapana sa  završnom obradom , falcovane i profilisane . Dihtovanje vrata je obezbedjeno gumenom trakom po celom obimu krila. Vrata su snabdevena kompletnim potrebnim  okovom i finalno obojena u boji po izboru projektanta. Vrata su površinski obrađena PU transparetnim premazom u tri nanosa Vrata snadbjeti odgovarajucim okovom i bravom za zaključavanje. Mjere proveriti na licu mjesta Obračun po komadu.

pos V2  dim. 90×210 cm

Kom 5
52. Keramički radovi Nabavka materijala i oblaganje  zidova  sanitarnih čvorova (kupatila)  keramičkim pločicama,II klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora,do visine 2,40 m plafona.Pločice polagati u  cementnom malteru R=1:3. Fuge moraju biti pravilne i jednake i zalivene fug masom. Debljina keramike d=0,8 cm.Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. m2 42,57
53. Keramički radovi Nabavka materijala i oblaganje podova sanitarnih (kupatila) čvorova protivklizajućim podnim keramičkim pločicama,II klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora.Pločice polagati u  cementnom vlažnom malteru R=1:2 koji se preliva cementnim mlijekom R=1:1 u kojem se postavljaju i slažu pločice.      Fuge moraju biti pravilne i jednake. Po izvršenom postavljanju izvršiti propisno fugovanje i čišćenje keramike.Debljina keramike d=1,0 cm.

Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.

m2 7,88
54. Keramički radovi Nabavka materijala i oblaganje  zidova  predprostora sanitarija do visine h=1,7m keramičkim pločicama, I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u cementnom malteru R=1:3. Fuge moraju biti pravilne i jednake i zalivene fug masom. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. m2 14,30
55. Keramički radovi Nabavka materijala i oblaganje  podnim  protivklizajućim Nabavka materijala i oblaganje  podnim  protivklizajućim keramičkim pločicama u zajedničkim hodnicima, predprostoru sanitarija i podestima stepeništa. Pločice su II klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u  cementnom vlažnom malteru R=1:2 koji se preliva cementnim mlijekom R=1:1 u kojem se postavljaju i slažu pločice.      Fuge moraju biti pravilne i jednake. Po izvršenom postavljanju izvršiti propisno fugovanje i čišćenje keramike. Pozicija obuhvata i postavljanje soklene keramike h=10 cm. Debljina keramike d=1,0 cm.      Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije. m2 20,67
56. Keramički radovi Nabavka materijala i oblaganje stepenica (čelo+gazište) protivklizajućim podnim keramičkim pločicama. Pločice su II klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora.Pločice polagati u  cementnom vlažnom malteru R=1:2 koji se preliva cementnim mlijekom R=1:1 u kojem se postavljaju i slažu pločice. Fuge moraju biti pravilne i jednake. Po izvršenom postavljanju izvršiti propisno fugovanje i čišćenje keramike.  Pozicija obuhvata i postavljanje soklene keramike h=10 cm.Debljina keramike d=1,0 cm.Obračun po m2 kompletno ortogonalne površine izvedene pozicije.   m2 7,34
57. Molerski i farbarski radovi Gletovanje i krečenje unutrašnjih zidova.Gletovanje vršiti u dva sloja da se dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton.Ispravljanje  glet masom. Završno  bojenje  dva  puta. Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu m2 125,58
58. Molerski i farbarski radovi Gletovanje i krečenje plafona i kosih stepenišnih ploča. Gletovanje vršiti u u dva sloja da se dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton.  Ispravljanje glet masom. Završno  bojenje  dva  puta. Obračun po m2 računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu. m2 58,06
59. Podopolagački radovi Nabavka materijala i polaganje podne obloge laminat “klik” debljine 11 mm. Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Napomena : pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Pored zidova postaviti lajsne koje se učvršćuju na svakih 80 cm za zid. m2 18,20
60. Fasaderski radovi Izrada  “DEMIT” fasade u sledećim slojevima:                           -falcovan stiropor d=5cm  pogačasto lijepljen na zid                                                                              -tiplovanje postavljenog stiropora PVC tiplovima (min 6 kom. po m2).                                                                               -prvi sloj gradjevinskog lijepka   i PVC mreže                                                                                                      -drugi sloj građevinskog lijepka                                                                  -završni sloj bavalit u boji po izboru investitora  .U cijenu uračunata ugradnja L lajsni oko otvora na fasadi i na spoju sokla i fasade. Obračun po m2.

Cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i potrebnu skelu.

m2 135,47
61. Fasaderski radovi Nabavka materijala i postavljanje bavalita (u slojevima: građevinski lijepak+mreža+bavalit) na donjoj strani i ivicama nadstrešnice.Obrada ivica je obuhvaćena ovom pozicijom i neće se posebno obračunavati. Obračun po m2 obrađene površine računajući sav materijal i rad. m2 2,7
62. Fasaderski radovi Nabavka materijala i postavljanje Izrada  “DEMIT” fasade na kotalima  i dijelu ploče na najvišoj koti u sledećim slojevima: falcovan stiropor d=3cm  pogačasto lijepljen na kotal,   tiplovanje postavljenog stiropora PVC tiplovima (min 6 kom. po m2).                                                                                      prvi sloj gradjevinskog lijepka  i  PVC mreže                                                                                           -drugi sloj građevinskog lijepka                                                        – završni sloj bavalit u boji po izboru investitora  .U cijenu uračunata ugradnja L lajsni na ivicama kotala . Obračun po m2 obrađene površine računajući sav materijal i rad . m2 12,97
63. Fasaderski radovi Nabavka naterijala i oblaganje fasadnog sokla I ulaznih stepenica kuliroplastom.Visina sokla h=30 cm. Oblaganje vršiti prema tehničkim propisima , detaljima i uputstvima projektanta.Obračun po m2. m2 10,91
64. Montažni radovi Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona sa metalnom potkonstrukcijom i oblaganje gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf D112 ili ekvivalentni u kupatilima na svijetloj visini h=2,40m. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih  pocinkovanih profila CD 60×27 mm pričvršćenih visilicama za nosače i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cijenu ulazi i radna skela.Obračun po m2 postavljene površine. m2 29,44
65. Montažni radovi Nabavka i ugradnja limene štusne i poniklovanih rešetki 15/15cm za ventilaciju sanitarnih čvorova.Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.Obračun po komadu. kom 3
66. Montažni radovi Nabavka i ugradnja revizionih dimnjačkih vratanca u suterenu i potkrovlju (nabavka i ugradnja).Obračun po komadu. kom 1
67. Montažni radovi Nabavka i ugradnja dimlnjačke štucne (po dvije u stanu) .Obračun po komadu.         kom 2


VI Način plaćanja

 Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova od dana potpisivanja ugovora je 75 dana.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena        broj bodova  100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 25.09.2017 godine do 11 sati.

 

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 10 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

Predmet nabavke kao i opšti uslovi će se realizovati po Glavnom projektu koji je izradila Agencija za projektovanje i planiranje a koji se moze dostaviti mejlom na zahtjev ponuđača na mejl adresi: jkpnkkomercijala@gmail.com.

 

Službenik za javne nabavke                                    Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________          M.P.          ___________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …