Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Zahtjev / Maziva, ulja i sredstva za podmazivanje

Maziva, ulja i sredstva za podmazivanje

OBRAZAC1

Naručilac: JP “Komunalno”
Broj: 4945     
Datum: 14.08.2017

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ___ ) , ______(naručilac)_____ dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

JKP,,Komunalno Nikšić”

Lice/a za davanjeinformacija:

Zarubica Milan

Adresa:

ul.Dragice Pravice bb

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

PIB: 

02000857

Telefon:040/246-541

              067/887-008

Faks:

040/246-472

E-mail adresa:

komunalnonk@t-com.me

Internet stranica:

www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

– robe

 

III Opis predmeta nabavke:

Ulja i Maziva 09211000-1 Ulja i sredstva za podmazivanje, 09211100-2 motorna ulja

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 12000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1 Ulje SAE 15W40-1600 lit.-bure

 

-nivo kvaliteta:API CI-4/SL;ACEA E3/E5/E7

-upotrebna dozvola:MB-228.3;MAN 3275,Volvo VDS-3

-fizičko-termička svojstva:

gustoća na 15°C-860-890kg/m3

kinematički viskozitet na 100°C-13,9-15,0kg/m2/s

tačka paljenja 220-230°C

tačka tečenjada je < od -27°C

lit       2800
2 Ulje SAE 80W90 1/1 l

 

-nivo kvaliteta:API GL-5

-fizičko-termička svojstva

gustoća na 15°C 895-910 kg/m3

viskozitet na 100°C 14,7-15,8 mm2/s

tačka paljenja 200°C-220°C

tačka tečenja < od -30°C

lit        100
3. Ulje SAE 90-mineralno 

1/1 l

-nivo kvaliteta PP90SAE90APIGL3

-fizičko-termička svojstva

gustoća na 15°C -899-895kg/m3

kinematička viskoznost na 100°C 17,5mm2/s

tačka paljenja 210°C

tačka tečenja < -15°C

lit      120
4. Ulje ATF  II 1/1 l -nivo kvaliteta:DIN 51502-HVLP-D-32 lit       40
5. Glicerin  (pakovanje 0,5/l)-lit 

DOT 4

-nivo kvaliteta ISO 4925

-fizičko-termička svojstva:

gustina na 15°C 1.02g/cm3

kinematički viskozitet na 100°C 1.8 mm2/s

kinematički viskozitet na -40°C max 1500 mm2/s

tačka ključanja min 140°C

pH vrijednost 8.5

lit       60
6. Tovatna mast- kg -nivo kvaliteta:DIN 51825-K-30 kg 130
7. Antifriz 100%-bure 100% lit 400

 

8. G-12 antifriz 1/1 l   lit 30
9. Hidrol HD 46-bure -nivo kvaliteta :DIN 51524-HLP 46 lit 2500
10. Hidrol HD 32 bure -nivo kvaliteta:DIN 51524 HLP 32 lit 400
11. Ad Blue bidon od 10 l -nivo kvaliteta DIN 70070,ISO 22241 lit 300
12. Ulje SAE 10W30 1/1

 

-nivo kvaliteta :API CI-4/SL;ACEA E3/E5/E7

-upotrebna dozvola:MB-228.3;MAN 3275,Volvo VDS-4

-fizičko-termička svojstva

gustoća na 15°C – 860-890kg/m3

kinematički viskozitet na 100°C -13,9-15,0mm2/s

tačka paljenja 220°C – 230°C

tačka tečenja < -27°C

lit 50
13. Ulje SAE 5W40 1/1 l   lit 20

 

VI Način plaćanja

 Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke robe- nabavka se vrši sukcesivno u toku godine na osnovu pojedinačnih poruđžbenica koje će naručilac blagovremeno dostavljati.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova       100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 18.08. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe. Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

 

Službenik za javne nabavke                                                                                 Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                                  ______________________________   

 

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …