Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

OBRAZAC1

Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 4711    
Mjesto i datum  Nikšić 22.08.2018.

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 6.280 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1 Obilježavanje pune linije Obilježavanje pune linije sa farbom naručioca na teritoriji grada Nikšića m

11.633,00

2 Obilježavanje isprekidane  linije Obilježavanje isprekidane  linije sa farbom naručioca na teritoriji grada Nikšića m

9.924,00

 

VI Način plaćanja

  • Virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Radovi moraju biti završeni u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora .

 

  • najniža ponuđena cijena                                                      –  broj bodova      100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 27.08.2018 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Ponuđač se obavezuje:

  • Da će sve radove izvršiti stručno i kvalitetno prema važećim pravilnicima i standardima.

 

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.              _______________________

Oko admin

Provjerite takođe

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj : 1958 Mjesto i datum: Nikšić,  05.04.2019.g. Na osnovu …