Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Osposobljavanje, pregled i ispitivanje

Osposobljavanje, pregled i ispitivanje

OBRAZAC 1

Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 4596     
Mjesto i datum  Nikšić 14.08.2018.

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 • usluge

 

III Opis predmeta nabavke:

 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, pregled i ispitivanje elektro instalacija i pregled i ispitivanje sredstava za rad

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2.900 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1 Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad za 70 lica kom 70
2 Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Mehanizacija“ portirnica kom 1
3 Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Mehanizacija“ radionica sa kancelarijom kom 1
4 Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Mehanizacija“ novi objekat kom 1
5 Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Pogreb“ uprava sa kapelama kom 1
6 Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Pogreb“ novo groblje, objekat sa kapelom kom 1
7. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Pogreb“ novo groblje, kancelarija kom 1
8. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Pogreb“ novo groblje, magacin kom 1
9. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Čistoća“ uprava kom 1
10. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Putevi“ uprava kom 1
11. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Zelenilo“ uprava kom 1
12. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Radna jedinica „Pijaca“ uprava kom 1
13. Pregled i ispitivanje elektro instalacija Upravna zgrada preduzeća kom 1
14. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Specijalno vozilo bubnjar kom 8
15. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Specijalno vozilo podizač kom 3
16. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Kombinovana mašina kom 1
17. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Agregat kom 2
18. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Mješalica za beton kom 2
19. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Prenosni električni alat – bušilica, brusilica kom 3
20. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Sredstva za rad (mašina za rezanje asfalta, mašina za pisanje saobraćajne horizontalne signalizacije, aparat za varenje, motorna šega, trimer, benzinski duvač i kosačica) kom 9
21. Pregled i ispitivanje sredstava za rad Baždarenje ventila sigurnosti kom 2

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Usluga mora biti izvršena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora .

 

 • najniža ponuđena cijena                                          – broj bodova      100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 • Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 20.08.2018. godine do 10:00 sati.
 • Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Ponuđač se obavezuje:

 • Da će sve radove izvršiti stručno i kvalitetno prema važećim pravilnicima i standardima.
 • Da će za vrijeme rada nastojati da ne ometa zaposlene i stranke.
 • Da će u toku pregleda ukoliko budu evidentirani nedostaci, izdati defektažnu listu i pružiti svu stručnu pomoć oko otklanjanja uočenih nedostataka.
 • Da se eventualni ponovni pregled posle otklanjanja nedostataka neće naplaćivati.

 

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.               ______________________________   

Oko admin

Provjerite takođe

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj : 1958 Mjesto i datum: Nikšić,  05.04.2019.g. Na osnovu …