Javne nabavke
Home / Novosti / Parkovske klupe

Parkovske klupe

OBRAZAC 1

Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5577     
Mjesto i datum: 13.09.2017  Nikšić

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac:

JKP,,Komunalno Nikšić”

Lice/a za davanjeinformacija:

Zarubica Milan

Adresa:

ul.Dragice Pravice bb

Poštanskibroj:

81400

Sjedište:

Nikšić

PIB: 

02000857

Telefon: 040/246-541

                067/887-008

Faks:

040/246-472

E-mail adresa:

komunalnonk@t-com.me

Internet stranica:

www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  •  robe

III Opis predmeta nabavke:

Parkovske klupe

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 15000 €;

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1. Parkovske klupe -težina odlivka jedne noge je 20kg
-centri stope klupe na rasponu od 50 cm odnosno krajevi stopa na rasponu od 600 mm
-naslon za ruku na visini od 60 cm od   poda
-prečnik cijevi 3,5 cm
-na sjedalu: 4 drvena elementa
-na naslonu: 1 širi ili 2 uža drvena elementa
-noge livenih elemenata izbušene za odgovarajući šaraf
-drveni elementi od smrče
kom   120 

 

VI Način plaćanja

 Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke robe- 60 dana od dana zaključenja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena    broj bodova:  100   
            

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 19.09.2017 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.


XI Druge informacije

Za odlivak dostaviti certifikat kvaliteta ISO 9001.

Paritet:fca naručilac.Ako je ponuđač iz inostranstva troškove carine i špedicije snosi ponuđač..

Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

Službenik za javne nabavke                                 Ovlašćeno lice naručioca

 

____________________         M.P.          _____________________

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …