Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Rekonstrukcija mokrog čvora

Rekonstrukcija mokrog čvora

OBRAZAC1
Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 2312     
Mjesto i datum  Nikšić 25.04.2018

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

II  Predmet nabavke:

 • radovi
  .

III Opis predmeta nabavke:

 • Rekonstrukcija mokrog čvora u RJ Pogreb – gradska kapela
  .

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 7.100 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1.        Pripremni radovi Demontaža svjetlarnika, zidanje postojećih otvora sa obje strane sa obradom i postavkom keramike M2

7

2.        Pripremni radovi Demontaža postojeće keramike štemovanjem hilti bušilicama, utovarom šuta i ondoz na deponiju M2

67

3.        Pripremni radovi Demontaža tuš baterije, dva umivaonika, čučavca i bojlera Kom

3

4.        Pripremni radovi Demontaža i odvoz postojećih vrata Kom

4

5.        Pripremni radovi Demontaža tuš baterije, dva umivaonika, čučavca i bojlera Kom

4

6.        Keramičarski radovi Nabavka i ugradnja zidne keramike M2

88

7.        Keramičarski radovi Nabavka i ugradnja podne keramike M2

23

8.        Stolarski radovi Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata Kom

5

9.        Vodovodni radovi Nabavka i ugradnja umivaonika sa česmama Kom

2

10.    Vodovodni radovi Nabavka i ugradnja wc šolje sa daskom Kom

3

11.    Vodovodni radovi Nabavka i ugradnja vodokotlića Kom

3

12.    Vodovodni radovi Nabavka materijala, spojnica, ek ventila i cijevi sa ugradnjom Kom

paušalno

13.    Vodovodni radovi Nabavka i ugradnja centralnih slivnika sa metalnom rešetkom Kom

5

14.    Vodovodni radovi Nabavka i ugradnja bojlera 80L Kom

1

15.    Vodovodni radovi Nabavka i ugradnja tuš baterije Kom

1

 

 

VI Način plaćanja

 • Virmanski
  .

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova od dana potpisivanja ugovora je 40 dana.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 • najniža ponuđena cijena                                                                   broj bodova       100   

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 30.04.2018 godine do 10:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                                      Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                        ______________________________   

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …