Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Rezervni djelovi za FAP

Rezervni djelovi za FAP

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5895
Mjesto i datum: Nikšić 23.10.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541  067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

 • Rezervni djelovi za FAP 16-20 i FAP 19-21

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 8.000€;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1.

Motor brisača FAP 13-14 kom 2
2. Nosač brisača FAP 13-14 kom 1
3. Metlice brisača FAP 13-14 kom 1
4. Automat žmigavaca FAP 13-14 kom 1
5. Lamela FAP 13-14 kom 1
6. Krst kardana 39-22 FAP 13-14 kom 1
7. Remen kaiš 13 x 900 FAP 13-14 kom 1
8. Ablender APU-6 FAP 13-14 kom 1
9. Brava paljenja FAP 13-14 kom 1
10. Retrovizor FAP 13-14 kom 1
11. Krst kardana FAP 14-14 kom 1
12. Glava motora FAP 14-14 kom 1
13. Vodena pumpa FAP 14-14 kom 1
14. Mali kardan vodene pumpe FAP 14-14 kom 1
15. Garnitura obloga zadnja FAP 14-14 kom 2
16. Garnitura obloga prednja FAP 14-14 kom 2
17. Dihtung glave FAP 14-14 kom 1
18. Dihung dekla donji i gornji FAP 14-14 kom 1
19. Dihtung auspuha FAP 14-14 kom 1
20. Filter ulja FAP 14-14 kom 4
21. Filter nafte od 1 lit. FAP 14-14 kom 1
22. Filter vazduha FAP 14-14 kom 1
23. Retrovizor FAP-a FAP 14-14 kom 1
24. Kardan FAP 14-14 kom 1
25. Kleme FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
26. Žmigac FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
27. Far FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
28. Svijetlo tablica FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
29. Tepmeratura FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 2
30. Dugme start FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
31. Automat 11 izvoda FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
32. Brava paljenja FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
33. Relej brisača FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 3
34. Spojnica pumpe FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
35. Stopa auspuha FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
36. Lamela FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
37. Garnitura crijeva FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 3
38. Spona mjenjača FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
39. Sauh rolna FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 2
40. Semering 60 x 80 x 10 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
41. Membrana tristop FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 3
42. Pumpa vode FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
43. Sklop namotaja FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 3
44. Staklo štop lampe FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
45. Nosač četkica FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
46. Pumpa goriva (boš) FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 2
47. Četkice alansera FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
48. Automat alansera FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 2
49. Regler 24 v FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 3
50. Vijak točka (brezon) FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
51. Matica točka FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
52. Karike ø 90 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
53. Rotor alternatora FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
54. Krst kardana FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
55. Crijevo tekalon ø 6, 8, 10, 12 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
56. Filter vazduha FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
57. Ležaj 6201 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
58. Podpedalni kočioni aparat FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
59. Ležaj alternatora FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
60. Filter ulja FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
61. Dihtung dekla FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
62. Uložak dizne FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
63. Garnitura zaptivača FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
64. Aparat na mjenjaču FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
65. Brezon FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
66. Potisna ploča FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
67. Kardan FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
68. Karike kompresora FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
69. Karike motora FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
70. Klip ø 125 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
71. Košuljica ø 125 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
72. Klipnjača FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
73. Podpedalni aparat kvačila FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
74. Glavni kočioni zračni FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
75. Glavni kočioni hidraulični FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
76. Aparata ručne u šasiji FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
77. Aparat ručne u kabini (potezni) FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
78. Ležaj radilice FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
79. Podizač stakla FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
80. Gumistus ø 20, 45, 50, 60 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 6
81. Piksne bolceni prednjeg trapa FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 1
82. Pres ležaj FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 5
83. Bolceni i piksne federa FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 6
84. Jabučice spone FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 6
85. Filter nafte FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 6
86. Filter ulja FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom 6
87. Kaiš 12,5X1375 FAP 16-20  i  FAP 19-21 kom

6

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 • Isporuka se vrši sukcesivno po potrebi naručioca, F-co magacin kupca.
 • Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 24 časa od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe .

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 • najniža ponuđena cijena                            broj bodova      100       

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 • Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 29.10.2018 godine do 10 sati.
 • Ponude se mogu predati:

 

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

Službenik za javne nabavke                                                           Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.              ______________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …