Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Rezervni djelovi za VOLOVO vozila

Rezervni djelovi za VOLOVO vozila

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 5896   
Mjesto i datum:  Nikšić 23.10.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:  040/246-541    067/887-008 Faks:   040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Rezervni djelovi za VOLVO vozila

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 10.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1. Motorno ulje VDS 4 Model: Volvo FLL 42R 16T

Godina proizvodnje: 2012.

Broj šasije: YV2TN12A4CB625980

lit. 120
2. Filter vazduha kom 4
3. Filter ulja motora kom 4
4. Filter goriva kom 4
5. Separator goriva kom 4
6. Filter ADD-Blue kom 2
7. Filter sušača kom 4
8. Natezač zupčastog kaiša kom 2
9. Kaiš alternatora kom 2
10. Kaiš ventilatora kom 2
11. Remenica kom 2
12. Spona gurajuća kom 2
13. Spona poprečna kom 2
14. Kraj spone lijevi kom 2
15. Kraj spone desni kom 2
16. Motorno ulje VDS 4 Model: Volvo FEE 64R 26T

Godina proizvodnje: 2012.

Broj šasije: YV2VH40D2CB620498

lit. 120
17. Filter vazduha kom 4
18. Filter ulja motora kom 4
19. Filter goriva kom 4
20. Separator goriva kom 4
21. Filter ADD-Blue kom 2
22. Filter sušača kom 4
23. Natezač kom 2
24. Roler kom 2
25. Kaiš alternatora kom 2
26. Kaiš ventilatora kom 2
27. Spona poprečna kom 2
28. Kraj spone lijevi kom 2
29. Kraj spone desni kom 2
30. Motorno ulje VDS 4 Model: Volvo FLL 42R 16T

Godina proizvodnje: 2012.

Broj šasije: YV2TH40A0CB620853

lit. 120
31. Filter vazduha kom 4
32. Filter ulja motora kom 4
33. Filter goriva kom 4
34. Separator goriva kom 4
35. Filter ADD-Blue kom 2
36. Filter sušača kom 4
37. Disk pločice prednje kom 4
38. Disk pločice zadnje kom 4
39. Natezač kom 2
40. Remenica kom 2
41. Kaiš ventilatora kom 2
42. Spona gurajuća kom 2
43. Spona poprečna kom 2

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 48 časova od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe . Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                   broj bodova       100      

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10 do 14 sati, zaključno sa danom 30.10.2018 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

Službenik za javne nabavke                                                     Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________             M.P.                    ______________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …