Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Sredstva za odžavanje higijene

Sredstva za odžavanje higijene

OBRAZAC1
Naručilac JKP Komunalno Nikšić
Broj 3113     
Mjesto i datum  Nikšić 31.05.2018.

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija:  Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:   040/246-541
                 067/887-008
Faks: 040/246-472
E-mail: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Sredstva za odžavanje higijene

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1 Vim tečni-750ml Sredstvo za čišćenje tečni abraziv kom 48
2 Tečnost za suđe,fairy ili ekvivalentno-1000ml Tečni deterđent za pranje sudova,sadrži manje od 5%nejonskih sastojaka i od 5-15% anjonskih sastojaka,benzisotiazolinon,fenoksietanol,geraniol,limonen,miris kom 30
3 Sona kisjelina-1000ml 16-18% hlorovodonične kisjeline kom 90
4 Ajax za staklo sa pumpicom 750ml ili ekvivalentno Sredstvo za čišćenje staklenih površina sa pumpicom i raspršivačem,sadrži manje od 5%nejonskih sastojaka i 5%-15% anjonskih sastojaka,mliječna kisjelina,preservative,parfem kom 50
5 varikina 1/1,sadrži manje ili jednako 5%NaCl,rastvor hipohlorita sa 40g/l aktivnog hlora u momentu punjenja kom 10
6 Sredstvo za dezinfekciju 750ml domestos ili ekvivalentno Sredstvo za ćišćenje i dezinfekciju sanitarija i kuhinja,kao i podova i radnih površina,sadrži manje od 5%nejonskih sastojaka,sapun,parfem,izbjeljivač na bazi hlora,sredstava za dezinfekciju natrijum hipohlorit 4,8gr na 10gr kom 500
7. Sredstvo za čišćenje podova 1/1 sredstvo za čišćenje podova-univerzalno parfimisano sredstvo za čišćenje i odmašćivanje svih vodootpornih povrčina sadrži manje 5%nejonskih površinskih spojeva kom 400
8. Tečni sapun sa pumpicom 500ml palmolive ili ekvivalentno Mora da sadrži sledeće sastojke:aqua,sodium C12-13,paratha sulfate,sodium laureth sulfate,cocomidoproply betaine,sodium chloride,coconide MEA,sodium salicylate,parfum,sodium kom 144
9. Đžoger sa metalnom drškom i sunđerom Đžoger sametalnom drškom 1,40m i sunđerom kom 200
10. Ulošci za đžoger koji odgovaraju za ponuđeni đžoger iz prethodne stavke Ulošci za đžoger kom 200
11. Toalet papir10/1 Toalet papir troslojni celuloza 100% u pakovanju od 10 rolni pak 50
12. Ubrusi za ruke 2/1 Ubrusi troslojni celuloza 100% u pakovanju od 2 rolne pak 50
13. Butik kese Kese za pakovanje odijela za pogrebnu opremu dimenzija 500x600cm kom 2000
14. Deterđžent za pranje 3/1 Merix ili ekvivalentno kom 100
15. Sapun obični Obični sapuni za pranje ruku kom 20
16. Krpe za pod Krpe od specijalnog fibera za sve vrste podova 50x70cm kom 20
17. Magične krpe Magične krpe-mikrofiber 40x40cm kom 20
18. Sunđeri za sude Sunđeri za sude sa abrazivom Kom 20
19. WC sanitar 1 l Blago pjenušavo  i mirisno sredstvo za uklanjanje kamenca sa sanitarnih uređaja kom 100
20. Univerzalno sredstvo za čišćenje kuhinja i kupatila 750ml smak ili ekvivalentno Sredstvo za čišćenje masnoće,kamenca i mrlja na pumpicu kom 20
21. Deblje gumene rukavice za domaćinstvo,par Deblje gumene rukavice za domaćinstvo,veličine S do XL par 20
22. Kese za smeće Kese za smeće 70×110 l kom 3000
23. Sijalice standardne 100 w, E-27-obično grlo,bistro staklo kom 100
24. Sijalice ekonomik E-27 obično grlo, economik.

20w = 100w, daylight,warm light

kom 15
25. Metle sirkove sa drškom Prva klasa,pet puta šivena sa plastičnom zaštitom.Sastav:sirak,štap,konac.Rađena po najvećim standardima. kom 300

 

 V. Način plaćanja

  • Virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od  48 časova od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe . Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

  • najniža ponuđena cijena                                                                   broj bodova       100   

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 04.06.2018 godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

 

ýneposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.

 

ýpreporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

Potrebno je dostaviti uzorak za sirkovu metlu  u skladu sa traženim kvalitetom,koji će predstavljati osnovni uzorak za sve kasnije isporuke.

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                         M.P.                        ______________________________   

Oko admin

Provjerite takođe

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj : 1958 Mjesto i datum: Nikšić,  05.04.2019.g. Na osnovu …