Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti /  Točkići za kontejner

 Točkići za kontejner

Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 1626     
Mjesto i datum:  Nikšić  22.03.2018.

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
.

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon: 040/246-541 067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

 • robe
  .

III Opis predmeta nabavke:

 • Točkići za kontejner
  .

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5.000 €;
  .

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
1. Točkići za kontejnere bez kočnice .. Točkići za kontejner 1,1 m3.
Tehnička specifikacija:prečnik točka f 200, obrtni točak bez kočnice ,ležaj točka kuglični,felga i viljuška točka cinkovana,gumeni obruč točka i nosivost točka minimum 250 kg.
kom 600

 

VI Način plaćanja

Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Pojedinačna isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od  48 časova od  dostavljanja pismenog zahtjeva za isporuku robe . Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

 • najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova      100           

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 30.03.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
 • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

 

 

  Službenik za javne nabavke                                                                                 Ovlašćeno lice naručioca

______________________                         M.P.                                         ______________________________   

Oko admin

Provjerite takođe

Rezervni djelovi za Schmidt SK 600 dual

OBRAZAC 1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 758 Mjesto i datum:  Nikšić 13.02.2019 Na osnovu …