Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Ulja i maziva

Ulja i maziva

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6655 
Mjesto i datum:  Nikšić, 23.11.2018.

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:  040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www. komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Ulja i Maziva 09211000-1 Ulja i sredstva za podmazivanje, 09211100-2 motorna ulja

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 10.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1 Ulje SAE 15W40- lit.-bure

 

-nivo kvaliteta:API CI-4/SL;ACEA E3/E5/E7
-upotrebna dozvola:MB-228.3;MAN 3275,Volvo VDS-3
-fizičko-termička svojstva:
gustoća na 15°C-860-890kg/m3 kinematički viskozitet na 100°C-13,9-15,0kg/m2/s
tačka paljenja 220-230°C
tačka tečenjada je < od -27°C

lit

      2200
2 Ulje SAE 80W90 1/1 l

 

-nivo kvaliteta:API GL-5
-fizičko-termička svojstva
– gustoća na 15°C 895-910 kg/m3
– viskozitet na 100°C 14,7-15,8 mm2/s
– tačka paljenja 200°C-220°C
– tačka tečenja < od -30°C

lit

       100
3. Ulje SAE 90-mineralno

1/1 l

-nivo kvaliteta PP90SAE90APIGL3
-fizičko-termička svojstva
– gustoća na 15°C -899-895kg/m3
– kinematička viskoznost na 100°C 17,5mm2/s
– tačka paljenja 210°C
– tačka tečenja < -15°C

lit

     120
4. Ulje ATF  II 1/1 l -nivo kvaliteta:DIN 51502-HVLP-D-32

lit

      40
5. Glicerin  (pakovanje 0,5/l)-lit
DOT 4
-nivo kvaliteta ISO 4925
-fizičko-termička svojstva:
– gustina na 15°C 1.02g/cm3
– kinematički viskozitet na 100°C 1.8 mm2/s
– kinematički viskozitet na -40°C max 1500 mm2/s
– tačka ključanja min 140°C
– pH vrijednost 8.5

lit

      60
6. Tovatna mast- kg -nivo kvaliteta:DIN 51825-K-30

kg

130

7. Antifriz 100%-bure 100%

lit

400

 

8. G-12 antifriz 1/1 l

lit

30

9. Hidrol HD 46-bure -nivo kvaliteta :DIN 51524-HLP 46

lit

2300

10. Hidrol HD 32 bure -nivo kvaliteta:DIN 51524 HLP 32

lit

400

11. Ad Blue bidon od 10 l -nivo kvaliteta DIN 70070,ISO 22241

lit

300

12. Ulje SAE 5W40 1/1 l

lit

20

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  • Rok isporuke robe-24 h nakon pojedinačnih poruđžbenica koje će naručilac blagovremeno dostavljati.

Nabavka se vrši sukcesivno u toku godine.

Isporuka se vrši F-co magacin kupca.
.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                    broj bodova       100      

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 27.11.2018 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Službenik za javne nabavke                                                            Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                    M.P.                                 ______________________________

 

Oko admin

Provjerite takođe

Usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj : 1958 Mjesto i datum: Nikšić,  05.04.2019.g. Na osnovu …